МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо практичного застосування положень Закону України «Про співробітництво територіальних громад» в частині організації та юридичного оформлення співробітництва

Версія для друкуВерсія для друку

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо практичного застосування положень

Закону України «Про співробітництво територіальних громад»

в частині організації та юридичного оформлення співробітництва

 

Процес організації співробітництва територіальних громад унормований Законом України «Про співробітництво територіальних громад» і складається із низки логічно послідовних та взаємодоповнюючих етапів, зокрема:

§   ініціювання співробітництва;

§   вирішення питання щодо надання чи ненадання згоди на організацію співробітництва;

§   розгляд отриманої пропозиції від ініціатора співробітництва про початок переговорів;

§   утворення комісії та підготовка проекту договору про співробітництво;

§   громадське обговорення проекту договору про співробітництво;

§   схвалення проекту договору про співробітництво;

§   укладення договору про співробітництво.

Кожний етап передбачає вчинення необхідних дій розпорядчого чи організаційного-погоджувального характеру уповноваженими суб’єктами з метою досягнення поставлених проміжних та підсумкових цілей.

Проходження вищезазначених етапів в контексті статей 5–8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» є обов’язковим для організації та юридичного оформлення таких форм співробітництва як:

§   делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів;

§   спільне фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - інфраструктурних об’єктів;

§   утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій - спільних інфраструктурних об’єктів;

§   утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень.

Що стосується такої форми співробітництва, як реалізація спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів, то потенційні суб’єкти співробітництва можуть домовитися між собою не проходити процедури, визначені статтями 5-8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

Потенційні суб’єкти співробітництва, домовляючись про реалізацію спільного проекту можуть визначити інший обопільно зручний порядок підготовки проекту договору про співробітництво та юридичного оформлення співробітництва. Наприклад, потенційні суб’єкти співробітництва можуть домовитися про створення комісії для підготовки проекту договору про співробітництво, а процедури, пов’язані із громадськими обговореннями проекту такого договору та його схвалення місцевими радами – не застосовувати.

Варто звернути увагу на таку обставину. Офіційному ініціюванню співробітництва має передувати формальна попередня домовленість потенційних суб’єктів майбутнього співробітництва з основних його питань. Зокрема має бути попередньо визначено:

§   ступінь затребуваності вирішення питань місцевого значення через організацію співробітництва із сусідніми територіальними громадами;

§   форму, за якою організовуватиметься співробітництво;

§   роль кожного із суб’єктів співробітництва;

§   розмір витрат та джерела фінансування;

§   термін співробітництва та передбачувані вигоди тощо.

Ігнорування цієї рекомендації може призвести до того, що потрачені час та зусилля як ініціатора організації співробітництва, так і його потенційних партнерів, будуть марними.

 

ІНІЦІЮВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

Ініціювання співробітництва полягає у тому, що зацікавлена територіальна громада виносить на розгляд місцевої ради (сільської, селищної чи міської) пропозицію щодо ініціювання співробітництва з іншими територіальними громадами.

Ініціатором співробітництва може бути лише визначене законом коло осіб: сільський, селищний, міський голова, депутати сільської, селищної, міської ради, члени територіальної громади (далі – ініціатор чи ініціатори співробітництва) у порядку місцевої ініціативи.

Місцева ініціатива – це форма безпосередньої участі мешканців територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення шляхом внесення письмової пропозиції у визначеному законодавством порядку в сільську, селищну чи міську раду для розгляду та прийняття відповідного рішення в межах їхньої компетенції.

Підготовку пропозиції щодо ініціювання співробітництва повинен забезпечити ініціатор співробітництва.

Пропозиція щодо ініціювання співробітництва – це письмовий документ, який окрім таких звичних реквізитів (елементів) як назва, дата подачі та підпис ініціатора, обов’язково повинен містити мету, обґрунтування доцільності співробітництва, інформацію про сферу його здійснення, форму та очікувані фінансові результати, а також інші необхідні для організації співробітництва умови. Інші необхідні для організації співробітництва умови формулюються ініціатором співробітництва в контексті пропонованої форми співробітництва та обсягу передбачуваних спільних дій, спрямованих на досягнення мети співробітництва.

 

ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ЧИ НЕНАДАННЯ ЗГОДИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ СПІВРОБІТНИЦТВА

Сутність цього етапу полягає у тому, що сільська, селищна чи міська рада після отримання пропозиції про ініціювання співробітництва від ініціатора співробітництва зобов’язана вчинити низку законодавчо передбачених дій, а саме:

§   доручити своєму виконавчому комітету з’ясувати доцільність внесеної пропозиції в контексті її відповідності інтересам та потребам територіальної громади;

§   дати належний висновок.

Рішення про надання згоди на організацію співробітництва чи відмову в наданні такої згоди сільська, селищна, міська рада повинна приймати на підставі отриманого висновку виконавчого комітету.

Це нове повноваження, яким сільські, селищні та міські ради були наділені у зв’язку із прийняттям 17 червня 2014 року Верховною Радою України Закону України «Про співробітництво територіальних громад». Так, частину першу статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» було доповнено пунктом 331. Відповідно до цього припису сільські, селищні, міські ради отримали повноваження «прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;».

Водночас Закон України «Про співробітництво територіальних громад» не врегульовує випадки, коли треба робити попередні висновки стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва, а виконавчий орган як такий відсутній.

Тому, у разі, якщо радою не було утворено виконавчий комітет, підготовку попереднього висновку рекомендується доручати декільком депутатам відповідної ради або іншим особам, фаховість яких не викликатиме сумнівів.

Поруч з цим, варто звернути увагу на ту обставину, що чинне законодавство не визначає строк, упродовж якого:

§   виконавчий комітет має дати висновок за результатами вивчення пропозиції щодо ініціювання співробітництва;

§   сільська, селищна, міська рада приймає рішення про надання згоди на організацію співробітництва чи відмову в наданні такої згоди з моменту отримання відповідного висновку її виконавчого комітету.

Не зважаючи на відсутність унормування цих двох строків, ради та виконавчі комітети рад мають бути зацікавленими в проходженні цих кроків в межах розумного мінімального відрізку часу.

Прийняте в установленому порядку сільською, селищною, міською радою рішення про надання згоди на організацію співробітництва є підставою для сільського, селищного, міського голови для початку переговорів між потенційними суб’єктами співробітництва про його організацію та утворення комісії з підготовки проекту договору про співробітництво.

Сільський, селищний, міський голова, який представляє територіальну громаду, що виступає ініціатором співробітництва, має надіслати іншим сільським, селищним, міським головам, які представляють відповідні територіальні громади – потенційних суб’єктів співробітництва пропозицію про початок переговорів з питань організації співробітництва.

 

РОЗГЛЯД ОТРИМАНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ВІД ІНІЦІАТОРА СПІВРОБІТНИЦТВА ПРО ПОЧАТОК ПЕРЕГОВОРІВ                         

Сільська, селищна, міська рада після отримання пропозиції про початок переговорів з питань організації співробітництва повинна прийняти рішення, яким доручає відповідному сільському, селищному, міському голові упродовж 60 днів з дати надходження пропозиції про початок переговорів забезпечити:

§    вивчення та оцінку отриманої пропозиції виконавчими органами сільської, селищної, міської ради щодо відповідності потребам територіальної громади;

§    проведення громадського обговорення такої пропозиції;

§    подання пропозиції на розгляд відповідної ради для прийняття рішення про надання згоди на організацію співробітництва та делегування представника (представників) до комісії чи про відмову в наданні згоди на організацію співробітництва.

Не зважаючи на ту обставину, що на усі вищевказані дії закон відводить немалий термін – 60 днів, сільський, селищний, міський голова повинні знати, що це максимальна кількість часу, яку можна потратити на розгляд отриманої пропозиції. Тому, для оптимізації процесу розгляду пропозиції, варто орієнтуватися на значно менший термін часу, аніж це передбачено законом. Винятком може бути необхідність ретельного вивчення та оцінки отриманої пропозиції, що супроводжуються почерговим залученням декількох фахівців з різних галузей знань.

Сільський, селищний, міський голова в межах строку, визначеного частиною другою статті 6 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», має забезпечити своєчасне подання пропозиції на розгляд відповідної ради. Пропозиція подається разом із документами, що засвідчують результати її вивчення та оцінки, проведення громадського обговорення.

За результатами розгляду поданих відповідним головою документів сільська, селищна, міська рада повинна ухвалити одне із двох можливих рішень, а саме:

§    про надання згоди на організацію співробітництва та делегування представника (представників) до комісії;

§    про відмову в наданні згоди на організацію співробітництва.

Варто знати: потенційний суб’єкт співробітництва, який отримав пропозицію про початок переговорів в ході організації співробітництва має провести громадські обговорення два рази: перший раз – для обговорення отриманої пропозиції від ініціатора співробітництва, яка була вивчена та отримала відповідну оцінку; другий – для обговорення проекту договору про співробітництво, підготовленого комісією (частина друга статті 6, частина перша статті 8 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»). 

 

УТВОРЕННЯ КОМІСІЇ

ТА ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

Основною метою, з якою утворюється комісія, є підготовка проекту договору про співробітництво. На його підготовку закон відводить термін, що не повинен перевищувати 60 днів, починаючи з дати утворення такої комісії.

Організаційне забезпечення діяльності комісії має здійснюватися виконавчими органами сільських, селищних, міських рад – суб’єктів співробітництва. Якщо радою не утворювався виконавчий комітет, то організаційне забезпечення діяльності комісії має здійснити відповідна рада або уповноважена нею особа.

Формою роботи комісії мають бути засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Під час засідання представники потенційних суб’єктів співробітництва повинні вести переговори, основний зміст яких має полягає у досягненні домовленостей з усіх ключових питань майбутнього співробітництва.

Делеговані представники потенційних суб’єктів співробітництва головують на засіданні комісії почергово. Для забезпечення почерговості головування на кожному засіданні комісії делеговані представники можуть домовитися про те, що головуючий підлягає заміні через певну кількість часу (наприклад, через кожні 45 чи 60 хвилин) або після розгляду кожного питання, винесеного на порядок денний засідання. Якщо обирається другий спосіб заміни головуючого, то на порядок денний засідання комісії варто виносити таку кількість питань, що є пропорційною кількості потенційних суб’єктів співробітництва.

Усі прийняті комісією рішення на засіданні повинні оформлятися протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. На кожне засідання комісії варто виносити питання, окреме погодження якого в сукупності з іншими погодженими питаннями полегшить підготовку проекту договору про співробітництво в цілому.

Підготовка проекту договору про співробітництво полягає у тому, що потенційні суб’єкти співробітництва, використовуючи відповідну примірну форму договору, визначену Мінрегіоном (Наказ №233 від 27.08. 2014р.), домовляються про:

§    усі істотні умови договору, які визначені статтями 9-14 Закону України «Про співробітництво територіальних громад» (залежно від обраної форми співробітництва);

§    інші умови, які потенційні суб’єкти співробітництва вирішили зафіксувати у договорі.

Це має відбуватися шляхом внесення у вільні місця примірної форми договору інформації, про зміст якої потенційні суб’єкти співробітництва домовилися під час засідань утвореної комісії для підготовки проекту договору про співробітництво.

Рекомендується на кожне заплановане засідання комісії виносити ті питання, які є співзвучними із предметом відповідного договору, залежно від обраної форми співробітництва.

Факт завершення підготовки проекту договору про співробітництво територіальних громад має бути зафіксовано у протоколі підсумкового засідання комісії, а самого тексту – у відповідному додатку до протоколу. Протокол та додаток до нього із текстом проекту договору мають бути скріплені підписами делегованих до комісії представників відповідних територіальних громад.

Необхідно пам’ятати: комісія припиняє свою діяльність з дати набрання чинності договором про співробітництво або прийняття кожною сільською, селищною, міською радою рішення про припинення організації співробітництва (див. частину шосту статті 7 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»).

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

Громадське  обговорення  необхідно розглядати не лише як найпоширенішу  форму з’ясування громадських настроїв мешканців територіальної громади, що стосуються важливих питань її життєдіяльності, але і як:

§   інструмент ознайомлення громадян із текстовою частиною майбутнього документу, яким виступає проект договору про співробітництво територіальних громад.

§   можливість для мешканців громади висловити свої зауваження та пропозиції щодо змісту текстової частини проекту такого договору.

Проведення громадського обговорення проекту договору про співробітництво територіальних громад має бути забезпечено сільськими, селищними, міськими головами упродовж 15 днів після підсумкового засідання комісії з підготовки проекту такого договору. 

Не зважаючи на відсутність у чинному Законі України «Про співробітництво територіальних громад» процедури проведення громадського обговорення проекту договору про співробітництво територіальних громад, сільські, селищні, міські голови повинні керуватися раніше прийнятими відповідними радами місцевими нормативно-правовими актами, які визначають порядок проведення громадських обговорень та громадських слухань. Якщо ж такий місцевий нормативно-правовий акт відсутній, то його необхідно підготувати та затвердити на більш ранній стадії процесу організації співробітництва.

Наприклад, ініціатору організації співробітництва доцільно затвердити положення про порядок проведення громадських обговорень та громадських слухань на засіданні відповідної ради, яка розглядатиме питання про надання згоди на організацію співробітництва.

Що стосується громад, які отримали пропозицію про початок переговорів з питань організації співробітництва, то положення про порядок проведення громадських обговорень та громадських слухань рекомендується затверджувати на засіданні ради, на якому розглядається отримана пропозиція від ініціатора співробітництва. За таких обставин, цілком доречним буде сприйматися рішення ради про доручення сільському, селищному, міському голові забезпечити вивчення, оцінку виконавчими органами сільської, селищної, міської ради щодо відповідності потребам територіальної громади отриманої пропозиції, проведення громадського обговорення такої пропозиції (див. частину другу статті 6 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»), а також затвердження самого положення про порядок проведення громадських обговорень та громадських слухань.

Варто пам’ятати: ухвалення сільською, селищною, міською радою порядку проведення громадських обговорень та громадських слухань може стати у нагоді при вирішенні органом місцевого самоврядування й інших важливих питань життєдіяльності громади, оскільки такий місцевий нормативно-правовий акт розрахований на багаторазове використання.

 

 

 

 

СХВАЛЕННЯ ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

Після проведення громадського обговорення підготовленого комісією проекту договору про співробітництво, сільські, селищні, міські голови зобов’язані внести питання про схвалення проекту такого договору на розгляд відповідних рад.

Зважаючи, що Закон України «Про співробітництво територіальних громад» не встановлює строк, упродовж якого повинно вноситися таке питання, сільські, селищні, міські голови мають бути зацікавленні у якомога швидшій подачі необхідного пакету документів (проект договору з необхідними додатками, протокол громадських обговорень тощо). Це пояснюється тією обставиною, що рішення про схвалення проекту договору про співробітництво сільськими, селищними, міськими радами має бути прийнято упродовж 30 днів з дати проведення громадського обговорення проекту відповідного договору.

Схвалення проекту договору про співробітництво сільськими, селищними, міськими радами є підставою для укладення відповідними сільськими, селищними, міськими головами договору про співробітництво.

 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

Укладення договору про співробітництво передбачає підписання сільськими, селищними, міськими головами від імені сільської, селищної, міської ради його основної текстової частини та необхідних додатків, а також скріплення їх мокрими печатками.

Кожен із суб’єктів співробітництва має отримати один примірник договору про співробітництво.

Для підпису представниками потенційних суб’єктів співробітництва має готуватися така кількість примірників договору про співробітництво, яка є на один більше, аніж кількість самих суб’єктів співробітництва. Це потрібно для того, щоб визначена у договорі сторона такий примірник договору після його підписання усіма представниками суб’єктів співробітництва передала для внесення до реєстру про співробітництво територіальних громад, ведення якого здійснює Мінрегіон України.

Укладення договору про співробітництво доцільно проводити в урочистій обстановці в присутності запрошених гостів та представників ЗМІ.

Для забезпечення відкритості та прозорості співробітництва сільським, селищним, міським головам доцільно розмістити фотокопію підписаного договору про співробітництво на відповідних інформаційних стендах сільських, селищних, міських рад. Оприлюднення тексту підписаного договору про співробітництво сприятиме посиленню довіри до органів місцевого самоврядування, а також нівелюватиме різного роду чутки про ділову репутацію відповідного сільського, селищного, міського голови.

Необхідно звернути увагу: договір про співробітництво набирає чинності через 10 днів з дати його укладення з урахуванням вимог бюджетного законодавства, якщо суб’єкти співробітництва не домовились про інші строки.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,

БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

 

 

ДКУД _________

 

 

НАКАЗ

 

27.08.2014

 

                                                     № 233

 

 

 

Про затвердження Примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад

 

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Примірні форми договорів, що додаються:

 про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань;

про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних проектів;

про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної власності;

про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій;

про співробітництво територіальних громад у формі утворення спільного органу управління.

2. Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади (Даменцова Л.П.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Перший заступник Міністра                                                              В.А. НЕГОДА

 

ФОРМИ ДОГОВОРІВ про співробітництво територіальних

громад можна завантажити нижче в долученнях

 

Наверх ↑